ตารางกิจกรรม

1-2 มิถุนายน รอบคัดเลือก
5 มิถุนายน ประกาศผลผู้เข้ารอบ 60 คน
6-7 มิถุนายน ลงทะเบียนผู้เข้ารอบ 60 คน
8-11 มิถุนายน ปฐมนิเทศ และ อบรม
12 มิถุนายน งานเปิดตัวผู้เข้ารอบ 60 คน
13-25 มิถุนายน เก็บตัวผู้เข้าประกวด
26 มิถุนายน รอบสัมภาษณ์ (Interview)
27 มิถุนายน รอบคัดเลือก (Preliminary)
29 มิถุนายน รอบตัดสิน (Final)