ตารางกิจกรรม

1 มิถุนายน รอบคัดเลือก
5 มิถุนายน ประกาศผลผู้เข้ารอบ 60 คน
6-7 มิถุนายน ลงทะเบียนผู้เข้ารอบ 60 คน
8-11 มิถุนายน ปฐมนิเทศ และ อบรม
12 มิถุนายน งานเปิดตัวผู้เข้ารอบ 60 คน
13-18 มิถุนายน เก็บตัวผู้เข้าประกวด
19-21 มิถุนายน ทัศนศึกษา ณ จังหวัดภูเก็ต
22-24 มิถุนายน เก็บตัวผู้เข้าประกวด
25 มิถุนายน รอบสัมภาษณ์ (Interview)
27 มิถุนายน รอบคัดเลือก (Preliminary)
29 มิถุนายน รอบตัดสิน (Final)

© Copyright 2019 T.P.N. - All Rights Reserved