MUT08
วีนา
    ชื่อ-สกุล
ปวีนา ซิงห์
    อายุ
24
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
178 / 62
    ภาษา
อังกฤษ - รัสเซีย
    การศึกษา
ปริญญาตรี
    อาชีพ
นางแบบ/นักเคลื่อนไหวทางสังคมรณรงค์ ลดการบุลลี่
การได้ใช้ชีวิตในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้ได้รับการยอมรับและเคารพ ความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์ โดยใช้ตัวเองเป็นตัวแทนของความหลากหลายเพื่อแสดงให้เห็นว่า เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสันติสุขได้ แตกต่างแต่ไม่แตกแยก