MISS UNIVERSE THAILAND 2021

การสมัครเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021

1.ประวัติส่วนตัว (กรุณากรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน)

ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)(Required)
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)(Required)
ชื่อเล่น (ภาษาไทย)(Required)
ชื่อเล่น (ภาษาอังกฤษ)(Required)
MM slash DD slash YYYY
ไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันประกวดรอบตัดสิน
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน(Required)

2.ที่อยู่ปัจจุบันและสามารถติดต่อได้

3.ผู้ปกครอง และ ผู้ส่งเข้าประกวด (พี่เลี้ยงนางงาม)

3.1.ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง(Required)
3.2.ชื่อ - สกุล ผู้ส่งเข้าประกวด

4. การศึกษา

แผนการเรียน

5. ประวัติการทำงาน และ ฝึกอบรม

List
หลักสูตร
สถาบัน
ระยะเวลา
 

6.อาชีพปัจจุบัน

7.ภาษาต่างประเทศที่สื่อสารได้

ภาษาอังกฤษ(Required)
ภาษาอื่น

หากสามารถพูดภาษาอื่นได้ กรุณาเลือก Other เพื่อพิมพ์ภาษาและระดับการสื่อสาร

10.ประวัติการเข้าประกวดนางงามและการประกวดอื่นๆ
งานประกวด
จังหวัด
พ.ศ.
ได้รับตำแหน่ง
 

11.ผลงาน และเกียรติประวัติ
 

12.สัญญาผูกพันในวงการบันเทิง หรือสังกัดใดหรือไม่

(โครงการ, กิจกรรมเพื่อสังคม หรือ สิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ) *ข้อมูลส่วนนี้จะปรากฏอยู่ในหน้าประวัติส่วนตัวของผู้สมัครบนเวปไซต์ Miss Universe Thailand

ผู้สมัครขอยอมรับเงื่อนไขและขอให้สัญญาดังต่อไปนี้(Required)
6.1. ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดโพสต์ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ใดๆในเชิงพาณิชย์ ที่ไม่เกี่ยวกับผู้สนับสนุนของการประกวด MUT 2021 6.2. ผู้เข้าประกวดจะต้องมีให้ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ใดๆของตนเองที่มีมาก่อนการเข้าประกวด MUT2021 กระทำการ โพสต์ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในเชิงพานิชย์ใดๆในระหว่างการประกวด MUT2021 ตลอดจนเมื่อได้รับตำแหน่งแล้ว 6.3. เมื่อผู้เข้าประกวดได้รับการคัดเลือกเข้ารอบใดๆก็ตาม ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและบันทึกข้อตกลง ซึ่ง ได้ทำการลงนามกันไว้ทั้งสองฝ่ายระหว่างกองประกวดและผู้เข้าประกวด
Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 128 MB.
Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 128 MB.
Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 128 MB.
Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
ในกรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปี (
Max. file size: 128 MB.

คลิปวีดีโอแนะนำตัว

- คลิปวีดีโอแนะนำตัว จะต้องประกอบไปด้วย 1. การแนะนำตัวเอง 2. แรงบันดาลใจในการประกวด MISS UNIVERSE THAILAND 2021
3. POWER OF PASSION ของคุณคืออะไร และจะนำสิ่งนั้นมาใช้ในการขับเคลื่อนตัวคุณ และสังคมอย่างไร - ขนาดไฟล์วีดีโอ Full HD 1280 x 720 pixels ขึ้นไป แบบแนวนอน - ระยะเวลา 1-2 นาที
Max. file size: 128 MB.

มาตรการ Covid - Control

Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.

10.ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรุณากรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 8 ให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องบนหลักฐานทุกฉบับ และแนบคลิปวีดีโอแนะนำตัว (ตามที่กองประกวดกำหนด) (2) ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับการติดต่อจากกองประกวด และจะต้องรักษาความลับ จนกว่าการจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากกองประกวด หากทางกองประกวดทราบว่า ผู้เข้าประกวด หรือผู้ที่มีส่วนร่วมกับผู้เข้าประกวดท่านใดมีการเปิดเผยข้อมูลก่อนได้รับอนุญาต และการเปิดเผยข้อมูล นั้นเป็นเหตุทำให้กองประกวด หรือผู้เข้าประกวดท่านอื่นได้รับความเสียหาย จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดโดยทันที และจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่กองประกวดเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท (3) ผู้สมัครที่ได้รับการติดต่อจากกองประกวด จะต้องมารายงานตัวเพื่อยื่นความจำนงขอสมัครเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ด้วยตนเองและผู้ปกครอง พร้อมด้วยหลักฐานการสมัคร ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ที่ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
11. ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขของกองประกวด เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้ารับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2021 อันดับที่ 1 – 5 จะต้องมีไม่มีพันธะสัญญากับพี่เลี้ยง หรือสังกัดใดสังกัดหนึ่งทั้งสิ้น หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้กองประกวดปลดออกจากตำแหน่งโดยทันที

การวัดสัดส่วนเครื่องแต่งกายสำหรับผู้เข้าประกวด

946f9e804a0a3b6917abbecb1b1e27f4.png
วัดจากรอบคอบริเวณฐานคอที่ติดกับหัวไหล่
วัดจากปุ่มไหล่ด้านหลังซ้าย-ขวา
วัดจากรักแร้ด้านหน้าซ้าย-ขวา
วัดจากรักแร้ด้านหลังซ้าย-ขวา
วัดจากปลายยอดออกอกซ้าย-ขวา-ขวา
วัดจากปุ่มคอหน้าถึงยอดอก
วัดจากฐานคอกลางหน้าถึงเอว
วัดจากฐานคอกลางหลังถึงเอว
วัดจากหัวไหล่ถึงปลายข้อมือ (งอศอกเล็กน้อย)
วัดจากปุ่มคอหลัง-บริเวณสะโพกล่าง
วัดรอบจากปุ่มหัวไหล่อ้อมลงผ่านรักแร้
วัดรอบส่วนต้นแขนบริเวณที่ใหญ่ที่สุด
วัดรอบข้อศอก (ปล่อยแขนขนานลำตัว)
วัดรอบข้อศอก (ปล่อยแขนขนานลำตัว)
วัดรอบอกผ่านยอดอกซ้ายขวา
วัดรอบเอวบริเวณที่คอดที่สุด
วัดรอบบริเวณท้องน้อยที่ใหญ่ที่สุด
วัดรอบสะโพกล่างผ่านเนินก้น
วัดรอบต้นขาบริเวณใต้สะโพก
วัดจากเอวด้านหน้าผ่านเป้าไปถึงเอวด้านหลัง
วัดรอบเข่า
วัดรอบน่อง
วัดรอบข้อเท้า
วัดจากด้านข้างเอวถึงเข่า
วัดจากด้านข้างเอวถึงตาตุ่ม

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการกด submit หากทำการกด submit แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลใด ๆ ในใบสมัครได้