คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศหญิงโดยกำเนิด และต้องมีสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2562 (ระหว่างพุทธศักราช 2535 - 2542) กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
  3. มีสถานะโสด ไม่เคยผ่านการสมรสทั้งการจดทะเบียนสมรส การจัดงานเลี้ยงฉลองหรือเข้าพิธีแต่งงาน หรือพิธีการใดๆที่แสดง ถึงการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา ไม่เคยตั้งครรภ์ และ/หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด รวมทั้งในระหว่างดำรงตำแหน่งใดๆ ในการการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (หากได้รับตำแหน่งทุกตำแหน่ง)
  4. มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้องอ่านเขียนพูดและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  5. ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือยหรือภาพที่เข้าข่ายอนาจารขัดต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย ไม่ว่าจะได้รับการตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อนหรือปรากฏภายหลัง
  6. ต้องไม่เคยประกอบอาชีพอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสียต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทยหรือประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
  7. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่สูบบุหรี่ หรือเสพยาเสพติด ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  8. ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซ็นติเมตร
  9. ต้องไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
  10. ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม

THE ROAD TO UNIVERSE BEGINS

APPLY NOW