MUT62
เอิร์ธ
    ชื่อ-สกุล
กัญญาณัฐ น่วมนารี
    อายุ
27
    ส่วนสูง/น้ำหนัก
176 / 55
    ภาษา
อังกฤษ
    การศึกษา
ปริญญาตรี
    อาชีพ
ครู
ถูกเรียกนางงามบ้านนอกเพราะพูดเหน่อ คนรอบข้างมักจะพูดว่า ทำไมไม่คอนโทรลเสียง แต่ Be yourself no matter whatever they say แม้ว่าบางครั้งจะรู้สึกท้อแท้แต่ก็สามารถผ่านความรู้สึกที่แสนสาหัสมาได้และพร้อมที่ลุกขึ้นมาอีกครั้ง